Sikkerhedsbestemmelser

november 2005,
revideret 1. april 2010
 
 

1. Generelt

Havkajakker sejler på havet, hvilket altid er forbundet med risiko og under nogle omstændigheder livsfare. En havkajakroer har selv truffet beslutning om at opleve naturen på disse betingelser og er selvstændigt ansvarlig for konsekvenserne af sine beslutninger.

Havkajak Stevns har som målsætning at give kajakroere kvalificeret vejledning og et kvalificeret beslutningsgrundlag for et sikkert og aktivt friluftsliv, men den enkelte roer er i enhver situation ansvarlig for sig selv. Dette gælder også under fællesture.

Havkajakroere beslutter selv, hvorledes de vil klæde og udruste sig under hensyn til de aktuelle sejladsbetingelser, men roere, der ikke er frigivet, skal på fællesture respektere de mindstebetingelser, den aktuelle turleder måtte beslutte.

2. Havkajak Stevns hjemmeområde

Vort lokale farvand starter ved Tryggevælde å’s udløb i Køge Bugt og slutter i Fakse Bugt ved Lund. Det er med andre ord åbent hav, der også rummer en klippekyst, hvor der er begrænsede muligheder for at komme i land, og hvor vejret har afgørende betydning for sikkerheden.

Havkajak Stevns knytter sikkerheden til lokalkendskab, både mht. kystens landgangsmuligheder og mht. viden om vejrbetingede forhold ved denne kyst.

Sejlads i det lokale farvand forudsætter til enhver tid, at der efter kæntring kan gennemføres redning – alene eller assisteret – der bringer roeren tilbage i egen båd. Dueligheden skal årligt demonstreres i havet ved roerens sæsonstart og den registreres på opslag i bådehuset. Denne sikkerhed kan tilvejebringes gennem sejlads i en uddannet, organiseret gruppe eller gennem personlig, demonstreret duelighed.

Grundlæggende uddannelse af nye roere gennemføres ved valg af havområder, der efter uddannelseslederens skøn under de konkrete vejrforhold giver en acceptabel sikkerhed.

Frigivelse af roere til sejlads i det lokale farvand tildeles af foreningens bestyrelse efter konkret vurdering af roerens duelighed ved selvredning og hans lokalkendskab til farvandet. Som udgangspunkt forudsættes 1 års deltagelse i fællesture.

Roere, der sejler alene, skal orientere venner eller pårørende om deres roplaner.

3. Deltagelse i langture

Frigivne roere træffer selv alle beslutninger om egen aktivitet.

Kajakroere, der har gennemført grundlæggende sikkerhedsuddannelse og/eller har demonstreret den nødvendige duelighed, kan deltage i langture, når de har sikret sig, at den sikkerhedsmæssige planlægning er tilfredsstillende. Havkajak Stevns kan rådgive, men ansvaret for beslutning om deltagelse er roerens.

4. Vintersejlads

Det er vinter, når vandtemperaturen er under 8 grader. Deltagelse i vintersejlads er underkastet samme betingelser som langture. Desuden skal roeren have erhvervet viden om vilkårene for sejlads ved lave temperaturer, hypotermi, og selv kunne udruste og klæde sig hensigtsmæssigt.

5. Sygdom, handicap og sikkerhed

Medlemmer skal ved indmelding oplyse, om de har handicap eller lider af sygdomme, der kan have betydning for sikkerheden under roning. Medlemmer skal være specielt opmærksomme på lidelser, der kan medføre lammelse eller bevidsthedstab.

Medlemmer skal selv vurdere dette, helst i samråd med egen læge, og selv træffe beslutning om deltagelse i roning.

Alle kan fra tid til anden pådrage sig lidelser, der ikke nødvendigvis forhindrer kajakroning. Havkajak Stevns kan ikke vurdere helbredsforhold, men påpeger, at medicinering både kan påvirke dømmekraften og have betydning for en roers fysiske udfoldelsesmuligheder. Der skal derfor udvises særlig opmærksomhed over for medicin, der er mærket med advarselstrekant for trafikanter, og medicin, der påvirker dømmekraft og/eller balanceevnen.

På fællesture skal medlemmer orientere turlederen, hvis der er mulighed for helbredsproblemer.

6. Aldersbetingelser

Havkajak Stevns frigiver kun roere, der er personligt myndige, dvs. mindst 18 år. Der er ingen nedre aldersgrænse for deltagelse i kajaksejlads, men et krav om godkendelse fra den, der har myndighed over den unge / barnet. Ved sejlads i egen båd skal umyndige være ledsaget af en voksen, der har kontrol og det fulde ansvar.

7. Svømmefærdighed og redningsudstyr

Alle roere skal være sikre svømmere. Formålet med dette er et trygt ophold i vand ved kajakken. 600 meter svømning i en svømmehal er en enkel, personlig målestok for en voksen.

Godkendt svømme- eller redningsvest skal altid medbringes og bør altid bæres.

Børn, der medbringes i kajak, skal altid bære redningsvest.

Børn, der skal medbringes i kajak (børnekajakker, dobbeltkajakker o.l.), skal sammen med deres ansvarlige voksne øve redningssituationer med kæntring og genindstigning.

Al turdeltagelse kræver forudgående demonstration i havet af gennemført redning – selvredning eller assisteret af en turleder. Beklædning og hjælpemidler efter eget valg.

Kapel / skørt til havkajakker skal altid medbringes på tur. Kapel / skørt kan efter lederbeslutning undlades ved arrangementer, hvor sikkerheden tilsiger dette.

Normalt turudstyr inkl. drikkevand, energikilde og skiftetøj medbringes efter roerens valg.

Supplerende redningsudstyr medbringes efter roerens skøn, og kan bl.a. omfatte:

  • Kompas
  • Bugseringsline, til selvhjælp og støtte for andre
  • Pagajline, til sikring af egen pagaj
  • Pagajflyder (Paddlefloat)
  • Reservepagaj, eventuelt fælles for flere roere
  • Lys / strobe, til markering i mørke iht. søvejsreglerne
  • Vandbeskyttet telefon eller tilsvarende