Vedtægter

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. november 2005
med ændring den 18. februar 2020
 
 

1. Navn, hjemsted og formål

Foreningens navn er Havkajak Stevns med hjemsted i Stevns Kommune. Foreningen har til formål at fremme friluftslivet gennem kendskabet til kajak og andet idrætsligt og kulturelt virke.

2. Medlemmer

Enhver kvinde eller mand kan blive aktivt (roende) eller passivt (ikke-roende) medlem af foreningen mod et kontingent, hvis størrelse fastsættes af foreningens bestyrelse. Bestyrelsen kan oprette forskellige gruppetyper for aktive medlemmer.

Medlemmers indmeldelse og udmeldelse skal ske til bestyrelsen. Nye medlemmer betaler kontingent ved indmeldelsen.

Årskontingentet opkræves forud. Nægter et medlem at erlægge kontingent, når det opkræves, betragtes medlemmet som værende udtrådt af foreningen. Den specificerede kvittering eller andet bevis for betaling gælder som medlemsbevis, og medlemskabet regnes aktivt fra betalingstidspunktet.

3. Medlemmernes forpligtelser

Medlemmerne er til enhver tid forpligtede til at følge de anvisninger og sikkerhedsbestemmelser, der af bestyrelsen er offentliggjort ved opslag og på foreningens hjemmeside.

Medlemmer er forpligtede til at følge de retningslinier, der gælder for sporløs færd i naturen.

Medlemmer skal ved indmeldelsen oplyse:

  • om deres svømmefærdigheder modsvarer foreningens sikkerhedskrav, og
  • om deres helbredstilstand giver anledning til særlig opmærksomhed.

Medlemmer kan udelukkes eller ekskludere, hvis de ikke følger foreningens anvisninger og sikkerhedsbestemmelser eller opfører sig på en måde, der er i alvorlig strid med de naturhensyn et sporløst friluftsliv kræver.

Enhver eksklusion kan indankes for foreningens først kommende generalforsamling.

4. Foreningsmyndighed

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Bestyrelsen kan sammenkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det fornødent. Ekstraordinær generalforsamling skal desuden afholdes, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlinger bekendtgøres med mindst 14 dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling, hvorefter dagsordenen bekendtgøres på hjemmesiden.

Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent og 2 stemmetællere,
  • Formandens beretning,
  • Foreningens regnskab,
  • Foreningens budget for indeværende regnskabsår,
  • Indkomne forslag,
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer,
  • Valg af revisor,
  • Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Den ledes af en af de stemmeberettigede valgt dirigent. Alle fremmødte medlemmer, der har været aktive medlemmer i mere end 3 måneder, har stemmeret og er valgbare. Dog skal bestyrelsesmedlemmer, kasserer og revisorer være fuldt myndige. Dirigenten leder alle valg ved hjælp af 2 stemmetællere. Alle valg foregår ved håndsoprækning, med mindre mindst 1/5 af de fremmødte forlanger skriftlig afstemning.

5. Foreningens bestyrelse

Foreningens bestyrelse består af 3 - 5 personer, der vælges for en periode på 2 år, samt en suppleant med en valgperiode på 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. Formanden ansætter efter indstilling fra bestyrelsen en kasserer, en bådemester og eventuelt andre funktionsansvarlige efter konkret vurdering.

Såfremt formanden ikke kan fungere sin valgperiode ud, ledes foreningen af næstformanden indtil nærmest følgende generalforsamling.

Endvidere vælges hvert år på generalforsamlingen en revisor og en revisorsuppleant.

Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøder efter behov eller når et bestyrelsesmedlem kræver det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af de valgte er til stede. Afgørelser kan træffes ved stemmeflertal. Hvis stemmerne står lige gør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsens forhandlinger og beslutninger indføres i en forhandlingsprotokol, som ved hvert mødes afslutning godkendes af de tilstedeværende.

6. Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Første regnskabsår afsluttes den 31. december 2006.

7. Tegningsregler

Havkajak Stevns tegnes af foreningens formand og foreningens kasserer i forening. Foreningens kasserer er bemyndiget til selvstændigt at disponere i forhold til den almindelige drift.

8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun finde sted når der foreligger et skriftligt forslag og "forslag til vedtægtsændring" er sat på dagsordenen. Vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for den endelige udformning, og træder først i kraft, når de er bekræftet på en efterfølgende generalforsamling.

9. Ophør af foreningen

Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 uger og højst 6 ugers mellemrum og kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer begge gange stemmer for dette.

Ved opløsning af foreningen anvendes en eventuel formue til godkendt almennyttige formål. Den nærmere anvendelse i overensstemmelse med dette afgøres af den sidste af disse generalforsamlinger efter indstilling fra den første.